Warhammer 40,000: Dawn of War
  Normal Hard Insane
Planet Fall 3m 32s
1st place
4m 14s
1st place
4m 36s
1st place
Infiltration 11m 10s
1st place
12m 17s
1st place

Under Siege 3m 28s
1st place
4m 18s
1st place

Destroy the Xenos 16m 52s
1st place
19m 22s
1st place

A New Lead 10m 16s
1st place
11m 39s
1st place

Into the Maw 12m 08s
1st place
14m 33s
1st place

Sacrifice 6m 16s
1st place
8m 06s
1st place

The Chapel 4m 40s
1st place
4m 55s
1st place
5m 06s
1st place
Unholy Ceremony 12m 01s
1st place
13m 41s
1st place

Old Friend 10m 32s
1st place
14m 38s
1st place

All Out War 3m 55s
1st place
4m 05s
2nd place
5m 02s
1st place