Direct - Max Points - No ROB in 2m 01s 330ms by JoshKeysJoshKeys - 1st place

Played on Nintendo Entertainment System [JPN] on

Submitted by JoshKeysJoshKeys on

Verified by MrJanwarMrJanwar on