Any% Expert in 18m 22s by timmyshotguntimmyshotgun - 1st place

Played on Nintendo Entertainment System [USA] on

Submitted by timmyshotguntimmyshotgun on

Verified by xenkaroshixenkaroshi on