Forums  /  Pokémon series  /  Pokémon Ranger: Shadows of Almia