LevelFirst place
Aigis
Akihiko
Chie
Elizabeth
Junpei
Kanji
Ken & Kokomaru
Labrys
Margaret
Marie
Mitsuru
Naoto
Rise
Shadow Labrys
Sho
Minazuki
Teddie
Adachi
Yosuke
Narukami
Yukari
Yukiko