Forums  /  Megami Tensei  /  Persona 2: Eternal Punishment