Forums  /   Megami Tensei   /   Persona 2: Eternal Punishment