New Sticky (locked): NiGHTS Speedrun DiscordShentok