Any% 100%
Atlantis 1 0m 38s 100ms
Ryguy2499Ryguy2499
1m 41s 200ms
Ryguy2499Ryguy2499
Atlantis 2 0m 54s 100ms
ypyp
2m 00s 300ms
Ryguy2499Ryguy2499
Atlantis 3 0m 35s 200ms
ypyp
3m 30s 600ms
Ryguy2499Ryguy2499
Atlantis Boss 0m 36s 500ms
Ryguy2499Ryguy2499, ypyp

Atlantis Bonus
1m 17s 800ms
Ryguy2499Ryguy2499
Carnival 1 0m 33s 100ms
Ryguy2499Ryguy2499
5m 09s 200ms
Ryguy2499Ryguy2499
Carnival 2 0m 41s 800ms
Ryguy2499Ryguy2499
3m 11s 700ms
Ryguy2499Ryguy2499
Carnival 3 0m 25s 900ms
Ryguy2499Ryguy2499
1m 44s 700ms
Ryguy2499Ryguy2499
Carnival Boss 0m 36s 600ms
Ryguy2499Ryguy2499

Carnival Bonus
1m 31s 200ms
Ryguy2499Ryguy2499
Pirates 1 0m 52s 300ms
Ryguy2499Ryguy2499

Pirates 2 0m 56s 400ms
Ryguy2499Ryguy2499

Pirates 3 0m 50s 500ms
Ryguy2499Ryguy2499
2m 32s 500ms
Ryguy2499Ryguy2499
Pirates Boss 0m 58s
Ryguy2499Ryguy2499

Pirates Bonus
0m 38s 800ms
Ryguy2499Ryguy2499
Prehistoric 1 0m 42s
Ryguy2499Ryguy2499
2m 32s 200ms
Ryguy2499Ryguy2499
Prehistoric 2 0m 46s 700ms
ypyp
3m 01s 800ms
Ryguy2499Ryguy2499
Prehistoric 3 0m 41s 400ms
Ryguy2499Ryguy2499
1m 36s 400ms
Ryguy2499Ryguy2499
Prehistoric Boss 0m 51s 300ms
ypyp

Prehistoric Bonus
0m 38s 500ms
Ryguy2499Ryguy2499
Fear 1 0m 47s 500ms
Ryguy2499Ryguy2499
3m 02s 500ms
Ryguy2499Ryguy2499
Fear 2 0m 38s 200ms
Ryguy2499Ryguy2499
2m 42s 500ms
Ryguy2499Ryguy2499
Fear 3 0m 57s 100ms
Ryguy2499Ryguy2499
2m 49s 400ms
Ryguy2499Ryguy2499
Fear Boss 0m 51s 100ms
Ryguy2499Ryguy2499

Fear Bonus 0m 04s 800ms
Ryguy2499Ryguy2499
1m 19s 900ms
Ryguy2499Ryguy2499
Space 1 0m 43s 100ms
Ryguy2499Ryguy2499
1m 12s 200ms
Ryguy2499Ryguy2499
Space 2 0m 37s 700ms
Ryguy2499Ryguy2499
3m 03s 100ms
Ryguy2499Ryguy2499
Space 3 0m 43s 100ms
Ryguy2499Ryguy2499
1m 06s
Ryguy2499Ryguy2499
Space Boss 1m 07s 600ms
Ryguy2499Ryguy2499

Space Bonus
1m 00s 500ms
Ryguy2499Ryguy2499