ITYTD UV-Speed Nightmare OG Xbox UV-Max NM-Max Stocked Entry
Level 1: Entryway 0m 06s
depr4vitydepr4vity, AlexoAlexo, SkyratiKSkyratiK, PentaghastPentaghast, Jrmhd91Jrmhd91, PopcornThiefPopcornThief, ttvtomatotomttvtomatotom, DevaPeinDevaPein, Doomkiller7676Doomkiller7676
0m 07s
PentaghastPentaghast
0m 06s
depr4vitydepr4vity, SkyratiKSkyratiK, DevaPeinDevaPein

1m 12s
PentaghastPentaghast


Level 2: Underhalls 0m 36s
ttvtomatotomttvtomatotom


0m 16s
Jrmhd91Jrmhd91Level 3: The Gantlet 0m 26s
depr4vitydepr4vity, ttvtomatotomttvtomatotom

2m 39s
AxxisAxxis
Level 4: The Focus 0m 32s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 5: The Waste Tunnels 0m 27s
ttvtomatotomttvtomatotom

2m 44s
AxxisAxxis
Level 6: The Crusher 0m 58s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 7: Dead Simple 0m 26s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 8: Tricks and Traps 0m 31s
AlexoAlexo, PopcornThiefPopcornThief, ttvtomatotomttvtomatotom


Level 9: The Pit 0m 58s
ttvtomatotomttvtomatotom

9m 06s
AxxisAxxis
Level 10: Refueling Base 0m 36s
ttvtomatotomttvtomatotom

8m 26s
AxxisAxxis
Level 11: 'O' of Destruction! 0m 33s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 12: The Factory 0m 57s
ttvtomatotomttvtomatotom

8m 13s
AxxisAxxis
Level 13: Downtown 1m 10s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 14: The Inmost Dens 0m 44s
ttvtomatotomttvtomatotom

3m 40s
AxxisAxxis
Level 15: Industrial Zone 0m 37s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 16: Suburbs 0m 14s
THiEF_HD209THiEF_HD209


Level 17: Tenements 1m 59s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 18: The Courtyard 0m 26s
ttvtomatotomttvtomatotom

4m 28s
AxxisAxxis
Level 19: The Citadel 0m 53s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 20: Gotcha! 0m 40s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 21: Nirvana 0m 42s
ttvtomatotomttvtomatotom

7m 19s
AxxisAxxis
Level 22: The Catacombs 0m 41s
ttvtomatotomttvtomatotom

5m 27s
AxxisAxxis
Level 23: Barrels o' Fun 0m 56s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 24: The Chasm 0m 42s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 25: Bloodfalls 0m 44s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 26: The Abandoned Mines 0m 45s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 27: Monster Condo 0m 41s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 28: The Spirit World 0m 47s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 29: The Living End 2m 15s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 30: Icon of Sin 0m 56s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 31: Wolfenstein 0m 35s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 32: Grosse 0m 17s
ttvtomatotomttvtomatotom


Level 33: Betray 1m 43s
Jrmhd91Jrmhd91


NRftL 1: The Earth Base 0m 30s
ttvtomatotomttvtomatotom
1m 16s
Doomkiller7676Doomkiller7676

NRftL 2: The Pain Labs 0m 42s
ttvtomatotomttvtomatotom


NRftL 3: Canyon of the Dead 1m 03s
ttvtomatotomttvtomatotom


NRftL 4: Hell Mountain 1m 03s
AlexoAlexo


NRftL 5: Vivisection 2m 39s
AlexoAlexo


NRftL 6: Inferno of Blood 1m 12s
AlexoAlexo


NRftL 7: Baron's Banquet 3m 01s
AlexoAlexo


NRftL 8: Tomb of Malevolence 2m 22s
AlexoAlexo


NRftL 9: March of the Demons