Time Trial
Don Domingo Garcia 0m 20s 394ms
slippy318
Ramon Gonzales 0m 17s 358ms
slippy318
Jose Guerra 0m 10s 164ms
slippy318
Juan Martinez 0m 08s 184ms
slippy318
Rafael Diaz 0m 14s 454ms
slippy318
Rodrigo Alvarez 0m 14s 553ms
slippy318
Violetta Sanchez 0m 13s 398ms
slippy318
Igor Biragov 0m 16s 137ms
slippy318
Boris Mikhailov 0m 33s 726ms
slippy318
Natalya Gryzunova 0m 06s 930ms
slippy318
Olga Romanova 0m 31s 482ms
slippy318
Viktor Rabotnikov 0m 36s 234ms
slippy318
Vladmir Golyak 0m 40s 359ms
slippy318